Vispārīgie lietošanas noteikumi

Vispārīgā informācija:
(1) Reģistrējoties sportiska dzīvesveida portālā Fitspotgym.lv, lietotājs piekrīt šiem, zemāk aprakstītajiem, vispārīgajiem lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi) un apņemas Noteikumus ievērot.
(2) Sportiska dzīvesveida portāla Fitspotgym.lv veidotājiem pieder tiesības jebkurā brīdī Noteikumus mainīt. Par izmaiņām Noteikumos un to stāšanos spēkā, Fitspotgym.lv informē, nosūtot lietotājiem informāciju pa iekšējo pastu un/vai uz lietotāja norādīto e-pasta adresi. Ja līdz Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās brīdim lietotājs nav dzēsis savu profilu sportiska dzīvesveida portalā Fitspotgym.lv, tad pēc noklusējuma tiek uzskatīts, ka lietotājs ir piekritis Noteikumu izmaiņām.
(3) Lietotājam aktuālie Noteikumi ir pieejami un apskatāmi saitē "Lietošanas noteikumi" 

Pakalpojuma sniegšanas apraksts:
(1) Pēc pakalpojuma apmaksas klientam tiek sniegta piekļuve savā personīgajā kabinetā(kontā), kurā klients varēs izmantot Fitspot platformas iespējas (sastādīt treniņus, izveidot uztura plānu, izveidot sporta uztura plānu u.c.)
Reģistrēšanās:
(1) Lietotāja profila reģistrēšana sportiska dzīvesveida portālā Fitspotgym.lv ir bezmaksas.
(2) Fitspotgym.lv nosaka papildfunkcijas, kuru lietošana ir maksas pakalpojums.. 

Lietotāja pienākumi:
Par zemāk minēto punktu neievērošanu un/vai pārkāpšanu, Lietotāja profils var tikt dzēsts bez brīdinājuma. 

(1) Ja kāds no lietotājiem pamana, ka tiek pārkāpti Noteikumi, tad lietotāja pienākums ir nekavējoties paziņot par šo pārkāpumu  portālam Fitspotgym.lv.
(2) Reģistrējoties, lietotājam ir jāizvēlas un jāievada parole. Lietotāja pienākums ir turēt paroli slepenībā un neizpaust to trešajām personām. Sportiska dzīvesveida portāls Fitspotgym.lv lietotāja paroli nenodod trešajām personām un sportiska dzīvesveida portāls Fitspotgym.lv nekad nepieprasīs lietotājam atklāt savu paroli. Nosakot savu paroli, lietotājam tā ir jāizvēlas pietiekami droša. Par paroles drošības pakāpi ir atbildīgs pats lietotājs.
(3) Ja lietotājs portālā Fitspotgym.lv atklāj programmatūras vai internetlapas kļūdu, tad lietotājam par to nekavējoties ir jāinformē sportiska dzīvesveida portāls Fitspotgym.lv, un lietotājs nedrīkst šo kļūdu izmantot, lai iegūtu sev labumu. 

Šie punkti galvenokārt attiecas, lai aizsargātu pašus lietotājus. 

Fitspotgym.lv pienākumi un tiesības:
(1) Sportiska dzīvesveida portāls Fitspotgym.lv nodrošina portāla darbību.
(2) Sportiska dzīvesveida portālam Fitspotgym.lv ir tiesības,pārtraukt portāla Fitspotgym.lv darbību,bez iemeslu norādīšanas
(3) Ja programmatūras vai citas kļūmes dēļ sportiska dzīvesveida portālā Fitspotgym.lv saglabātie dati pazūd, tad lietotājam nav tiesības pieprasīt datu atjaunošanu. Datu apjoms, vai un kādā daudzumā tie tiek atjaunoti, ir fitspotgym.lv brīva izvēle.
(4) Par šo Noteikumu neievērošanu portālam Fitspotgym.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst jebkura lietotāja profilu vai ierobežot lietotāja darbību. Šādā gadījumā lietotājam nevar rasties prasījuma tiesības pret portālu Fitspotgym.lv par maksājumiem, kuri veikti par portāla Fitspotgym.lv maksas pakalpojumiem. 

Datu aizsardzība:
(1) Portālu Fitspotgym.lv veido, uztur un datu apstrādi veic SIA  "FitSpot Group". Katra darbība sportiska dzīvesveida portālā Fitspotgym.lv tiek protokolēta, un protokolētie dati tiek saglabāti neierobežotu laiku. Portāls Fitspotgym.lv īpašu uzmanību pievērš datu aizsardzībai, kas attiecas uz lietotāju personisko datu apstrādi. Zemāk ir apkopoti dati, kuri tiek protokolēti Jūsu uzturēšanās laikā  portālā Fitspotgym.lv:

• Augšuplādēto datu nosaukumi;
• IP-adrese;
• Web-pārlūks;
• Vispārēja portāla fitspotgym.lv lietošanas statistika.


Atbildība:
(1) Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz sportiska dzīvesveida portālu fitspotgym.lv pieder tikai un vienīgi sportiska dzīvesveida portālam Fitspotgym.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnīgi atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā ir nodarīti sportiska dzīvesveida portālam Fitspotgym.lv.
(2) Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp sportiska dzīvesveida portālu Fitspotgym.lv un sportiska dzīvesveida portāla Fitspotgym.lv lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.